0 item(s)€ 0,00

Artikel 1 – Identiteit van Itersonsport.nl
Handelsnaam van Iterson Sport
Koemarkt 12
1441 DC Purmerend
Nederland
Telefoonnummer +31 (0) 299 431500
E-mailadres info@itersonsport.nl
BTW-nummer NL.1914.53.286.B01
KvK-nummer 54281350

 

Artikel 2 – Definities

1. Iterson Sport: de natuurlijke of rechtspersoon.
en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument / U: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Itersonsport.nl;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Bedenktijd: de periode waarbinnen u gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van Itersonsport.nl.
2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Itersonsport.nl de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal Itersonsport.nl voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven dat u de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van u zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.
3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan u zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
2. Itersonsport.nl bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Itersonsport.nl niet is bevestigd, kan u de overeenkomst ontbinden.
3. Itersonsport.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Itersonsport.nl zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien u elektronisch kan betalen. In dat kader zal Itersonsport.nl zorgen voor een veilige webomgeving.
4. Aan u zal Itersonsport.nl bij het product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van Itersonsport.nl waar u met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij Itersonsport.nl deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
d. de informatie over de garanties en service na aankoop;
e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien Itersonsport.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;
6. Itersonsport.nl kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of u aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien Itersonsport.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Het aanbod

1. Itersonsport.nl zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat u het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Itersonsport.nl niet.
3. Bij een aanbod vermeldt Itersonsport.nl duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
- prijs inclusief belastingen;
- kosten van aflevering indien van toepassing;
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe u deze tot stand kan laten komen;
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
- de wijze waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan Itersonsport.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door u kan worden geraadpleegd;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 6 - De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.
2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
3. Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar Itersonsport.nl geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen aanbieden, mits door Itersonsport.nl duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.
4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij Itersonsport.nl dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen danwel u de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 7 – Betaling

1. De door u verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed.
2. Itersonsport.nl accepteert betaling middels iDeal, bankoverschrijving, paypal.
3. Indien sprake is van non- of wanbetaling door u kan Itersonsport.nl, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij u in rekening brengen mits zulks vooraf aan u is medegedeeld.
4. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door u aan Itersonsport.nl te worden medegedeeld.
5. In algemene voorwaarden mag bij de verkoop van producten aan consumenten nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Vooruitbetaling van meer dan 50% mag wel overeengekomen worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. U heeft bij de aankoop van producten gedurende acht dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Indien u van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Itersonsport.nl retourneren, volgens de door Itersonsport.nl aangegeven - redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. U heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. U zal de door Itersonsport.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn
herroepingsrecht opvolgen.

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

1. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Itersonsport.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal Itersonsport.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. Itersonsport.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is u vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van Itersonsport.nl komen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan u bij de
ondernemer.
5. Het adres dat u aan Itersonsport.nl heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.
6. Itersonsport.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en een recht op eventuele schadevergoeding.
7. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Itersonsport.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 – Garantie

Een door Itersonsport.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die u ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Itersonsport.nl ten opzichte van u heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 13 –Conformiteit

Itersonsport.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Itersonsport.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Itersonsport.nl.
3. Itersonsport.nl zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Itersonsport.nl en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.